Administration

Golovko Evgeniy Vassilyevich
Director, ILS RAS
evggolovko@yandex.ru
+7(812)328-1612
Kazansky Nikolay Nikolayevich
Научный руководитель института
nkazansky@iling.spb.ru
Priyemysheva Marina Nikolayevna
Deputy Director for Research
mn.priemysheva@yandex.ru
Fenshin Pavel Vassilyevich
Non-executive Director
Krylova Olga Nikolayevna
Ученый секретарь института
Mikaelyan Galina Seyranovna
Personnel Department Head
Smirnova Marina Stanislavovna
Administrative Office Head